Hao
Hi, I am Hao (👋): a coder, a woodworker, a blogger, and a father.
两个有序数组找中位数的Javascript解法
July 22, 2016

There are two sorted arrays nums1 and nums2 of size m and n respectively. Find the median of the two sorted arrays. The overall run time complexity should be O(log (m+n)).

此为LeetCode的第四题,却花了我五个小时时间才做出来,题干格外精简,不愧为“Hard”模式的难题一道,因此要好好记录一下解题过程:

计算中位数需要考虑数字总数为奇数或偶数,计算中位数的方法也不一样。为了方便思考,首先只考虑总数为奇数的情况,即 (m + n) % 2 !== 0;

中位数不只是一串数字的中间数,它还有一个明显但却很重要的性质:大于和小于中位数的数字数目为总数 N / 2. 比如在如下一列数字中,排列在中位数后面的数字一共有 7 / 2 = 3 个。

1,2,3,4,5,6,7

题目要求运行时间为O(log(m + n)),自然想到二分法。在下列两组数字中,首先搜索第一组数字,一个数字为 4,那么如果 4 为两数组之和的中位数,根据刚才的性质,那必然 4 之后有 3 个 数字。

[2, 4, 5]
[1, 3, 6, 7]

[x, x, x, 4, x, x, x]

由于两个数组皆为排序,在第一组数中,4 之后只有一个 5,所以剩下两个数字则应该是第二个数组中较大的两个 —— 6 和 7. 我们把数字 6 所在的位置称作 b2,6 之前的数字位置作为 b1,那么只要满足nums2[b1] <= 4 <= nums2[b2],4 就是两个数组的中位数。如果不满足该条件,则要么nums2[b1] > 4,或者nums2[b2] < 4,如果是前者,则说明中位数应该比 4 要大,要继续在数组1中 4 之前进行搜索,后者则相反。另外也需要考虑一些特殊情况:

这样,如果二分法搜索完毕后依然找不到符合要求的数,那么调换两个数组的位置,依法同样搜索另外一个数组。

对于偶数长度的双数组,对于边缘情况的处理更为复杂,因此在这里采用一个非常巧妙的办法。因为偶数长度的数组的中位数由中间两个数字平均数而得,因此考虑把偶数数组变为两个奇数数组,分别求得中位数,再算出其平均数。具体来说,因为两数组均已经排序,可以在任意一个数组添加一个Infinity,从而变为奇数长度数组,求得中位数1。再分别测量两个数组的最大值,找到存在最大值的数组,删除最大值,再算出一个中位数2,可得总中位数。

具体代码如下:

var bs = function(a, search) {
  var lo = 0, hi = a.length - 1;
  while (lo <= hi) {
    var mid = lo + Math.floor((hi - lo) / 2);
    if (a[mid] > search) {
      hi = mid - 1;
    } else if (a[mid] < search) {
      lo = mid + 1;
    } else {
      return mid;
    }
  }
  return lo - 1;
};

var getMid = function(a) {
  if (a.length % 2 === 0) {
    return (a[a.length / 2] + a[a.length / 2 - 1]) / 2;
  } else {
    return a[Math.floor(a.length / 2)];
  }
};

var findMidInOddArray = function(a, b) {
  var k = Math.floor((a.length + b.length) / 2);
  var lo = 0; var hi = a.length - 1;
  var mid, a_remain, b_remain, b1, b2;
  while (lo <= hi) {
    mid = lo + Math.floor((hi - lo) / 2);
    a_remain = a.length - 1 - mid;
    b_remain = k - a_remain;
    b1 = b.length - b_remain - 1;
    b2 = b.length - b_remain;
    // console.log(b1, b2);
    if (b2 < 0) {
      hi = mid - 1;
    }
    if (b1 < 0) {
      if (a[mid] <= b[b2]) {
        return a[mid];
      } else {
        hi = mid - 1;
      }
    }
    if (b2 > b.length - 1) {
      if (a[mid] >= b[b1]) {
        return a[mid];
      } else {
        lo = mid + 1;
      }
    }
    if (a[mid] <= b[b2] && a[mid] >= b[b1]) {
      return a[mid];
    } else if (a[mid] > b[b2]) {
      hi = mid - 1;
    } else if (a[mid] < b[b1]) {
      lo = mid + 1;
    }
  }
  return null;
};

var findMid = function(nums1, nums2) {
  var can = findMidInOddArray(nums1, nums2);
  if (can === null) {
    can = findMidInOddArray(nums2, nums1);
  }
  return can;
};

var findMedianSortedArrays = function(nums1, nums2) {
  if (nums1.length === 0) return getMid(nums2);
  if (nums2.length === 0) return getMid(nums1);
  var n = nums1.length; var m = nums2.length;
  if ((n + m) % 2 !== 0) {
    return findMid(nums1, nums2);
  } else {
    nums1.push(Infinity);
    var m1 = findMid(nums1, nums2);
    nums1.pop();
    if (nums1[nums1.length - 1] > nums2[nums2.length - 1]) {
      nums1.pop();
    } else {
      nums2.pop();
    }
    var m2;
    if (nums2.length === 0) {
      m2 = getMid(nums1);  
    } else if (nums1.length === 0) {
      m2 = getMid(nums2);
    } else {
      m2 = findMid(nums1, nums2);
    }
    return (m1 + m2) / 2;
  }
};